Data for:A single nucleotide polymorphism in the Zona Pellucida 3 gene is associated with the first parity litter size in Hu sheep

Published: 16-04-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/6bcnjdhh9z.1
Contributors:
Xunping Jiang,
Huarong Huang,
Guiqiong Liu,
Yuqing Chong

Description

The data for 'A single nucleotide polymorphism in the Zona Pellucida 3 gene is associated with the first parity litter size in Hu sheep', include the SNP data and the record of the first parity litter size of Hu sheep.

Files