Data for: Effects of h-BN particles on the structure, oxidation behaviour, and kinetics of C/C composites fabricated via CVI

Published: 28-10-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/6h6gv38xy8.1
Contributors:
Yang Li,
Peng Xiao,
Bengu Zhang,
Zibo Niu,
Jinwei Li,
Zeyan Liu,
ZHUAN LI

Description

The isothermal oxidation data of C/C and C/C-BN composites is shown in the document at 600-900℃

Files