Soil Nitrogen Adsorption and Desorption Isotherms

Published: 8 May 2020| Version 2 | DOI: 10.17632/6n2cym9mbb.2
Contributors:
, Liming Hu, Chao Zhang,

Description

A series of data for nitrogen adsorption and desorption isotherms: Jiangsu Kaolin; Jiangsu Bentonite; Georgia Kaolin; Denver Bentonite; Denver Claystone; Wyoming Bentonite.

Files

Categories

Adsorption, Unsaturated Soil

Licence