Data for: Genistein reverses isoproterenol-induced cardiac hypertrophy by regulating miR-451/TIMP2

Published: 26 February 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/6n7f5cnwyr.1
Contributors:
Mailin Gan,
Surong Shuai,
Yuan Fan,
Jinyong Wang,
Ting Zheng,
Lin Bai,
linyuan shen,
Xuewei Li,
Ya Tan,
Shunhua Zhang,
Li Zhu

Description

Predictive ;Preliminary verification

Files

Categories

Database

License