Data for: Genistein reverses isoproterenol-induced cardiac hypertrophy by regulating miR-451/TIMP2

Published: 26 February 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/6n7f5cnwyr.1
Contributors:
Mailin Gan, Surong Shuai, Yuan Fan, Jinyong Wang, Ting Zheng, Lin Bai, linyuan shen, Xuewei Li, Ya Tan, Shunhua Zhang, Li Zhu

Description

Predictive ;Preliminary verification

Files

Categories

Database

Licence