Data for: Effect of Northern Boreal Forest Fires on PAH Fluctuations across the Arctic

Published: 4 April 2020| Version 4 | DOI: 10.17632/6vyhhy5mcx.4
Contributors:
Jianmin Ma,
Linfei Wang,
Shu Tao,
Junfeng Liu,
Yuan Zhao,
Tao Huang,
Xinrui Liu,
Jinmu Luo,
Kaijie Chen,
Yunman Han,
Yufei Huang

Description

PAHs emission inventory includeing BaP, PHE;

Files

Categories

Emission Inventory, Boreal Forest

License