Data for: Effect of Northern Boreal Forest Fires on PAH Fluctuations across the Arctic

Published: 4 April 2020| Version 4 | DOI: 10.17632/6vyhhy5mcx.4
Contributors:
Jianmin Ma, Linfei Wang, Shu Tao, Junfeng Liu, Yuan Zhao, Tao Huang, Xinrui Liu, Jinmu Luo, Kaijie Chen, Yunman Han, Yufei Huang

Description

PAHs emission inventory includeing BaP, PHE;

Files

Categories

Emission Inventory, Boreal Forest

Licence