Assessment, External Verification and Modification of Models in Diagnosing Primary Aldosteronism Subtypes

Published: 16 February 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/6wj6txh8t5.1
Contributors:
Yingyu Jing, Yifan Zhang, Jingyue Wang, Haonan Guo, Xingyan Pan, Xinyi Niu, Jing Xu, Rongrong Hou, Lin Song, Lili Huang, Shuzhen Ma, Bo Sun, Ning Wang

Description

supplemental material of Assessment, External Verification and Modification of Models in Diagnosing Primary Aldosteronism Subtypes

Files

Institutions

Xi'an Jiaotong University Second Affiliated Hospital

Categories

Hyperaldosteronism

Licence