original data for RIG-I paper

Published: 19 January 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/6ykgyk985w.1
Contributors:
Zhenyang Li, Ye Zhou, Kaiwei Jia, Liyuan Zhang, Suyuan Wang, Mu Wang, Yunhui Li, Nan Li, Yizhi Yu, Xuetao Cao, Jin Hou

Description

original data for "JMJD4-demethylated RIG-I prevents hepatic steatosis and carcinogenesis"

Files

Categories

Western Blot, Real-Time Polymerase Chain Reaction, Image Analysis

Licence