Data for: Dual-function of triptriolide in podocytes injury: inhibiting of apoptosis and restoring of survival

Published: 26 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/6ykyd4nv8m.1
Contributors:
Bo Liu, Jian Liang, Peng Xu, Wei Mao, Xu-sheng Liu, yiqi yang, Hongtao Xu, Rui-min Tian, Xiao-dong Han

Description

original results of WB

Files

Categories

Measure-Theoretic Results

Licence