Data for: Dual-function of triptriolide in podocytes injury: inhibiting of apoptosis and restoring of survival

Published: 26 November 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/6ykyd4nv8m.1
Contributors:
Bo Liu,
Jian Liang,
Peng Xu,
wei mao,
Xu-sheng Liu,
yiqi yang,
Hongtao Xu,
Rui-min Tian,
Xiao-dong Han

Description

original results of WB

Files

Categories

Measure-Theoretic Results

License