Data for: Tetrahydro-β-Carboline alkaloids from Carthamus tinctorius L. with tyrosinase inhibitory activity

Published: 28 September 2017| Version 2 | DOI: 10.17632/7727ybmtyc.2
Contributors:
Shao-Jiang Song,
Zhi-Yang Yan,
Xiao-Xiao Huang,
Bin Lin,
Sen Liu,
Li-Li Lou,
Xiao-Bo Wang

Description

Data for: Tetrahydro-β-Carboline alkaloids from Carthamus tinctorius L. with tyrosinase inhibitory activity

Files

Categories

Natural Compound

License