Data for: Tetrahydro-β-Carboline alkaloids from Carthamus tinctorius L. with tyrosinase inhibitory activity

Published: 28 September 2017| Version 2 | DOI: 10.17632/7727ybmtyc.2
Contributors:
Shao-Jiang Song, Zhi-Yang Yan, Xiao-Xiao Huang, Bin Lin, Sen Liu, Li-Li Lou, Xiao-Bo Wang

Description

Data for: Tetrahydro-β-Carboline alkaloids from Carthamus tinctorius L. with tyrosinase inhibitory activity

Files

Categories

Natural Compound

Licence