Excitatory SST neurons in the medial paralemniscal nucleus control repetitive self-grooming and encode reward

Published: 5 August 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/7grtvby7nz.1
Contributors:
Jingjing Sun,
Yuan Yuan,
Xiaohua Wu,
Anqi Liu,
Jingjie Wang,
Shuo Yang,
Bing Liu,
Yalei Kong,
Lizhao Wang,
Kai Zhang,
Qian Li,
Siyu Zhang,
Ti-Fei Yuan,
Tianle Xu,
Ju Huang

Description

The excel data and the original data (uncropped, unmodified images) for figures.

Files

Categories

Original Order

License