Excitatory SST neurons in the medial paralemniscal nucleus control repetitive self-grooming and encode reward

Published: 5 August 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/7grtvby7nz.1
Contributors:
Jingjing Sun, Yuan Yuan, Xiaohua Wu, Anqi Liu, Jingjie Wang, Shuo Yang, Bing Liu, Yalei Kong, Lizhao Wang, Kai Zhang, Qian Li, Siyu Zhang, Ti-Fei Yuan, Tianle Xu, Ju Huang

Description

The excel data and the original data (uncropped, unmodified images) for figures.

Files

Categories

Original Order

Licence