Evolution of fracture and creep properties of kerogen with thermal maturity

Published: 24 June 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/7rsp4bhnf3.1
Contributors:
Jianfeng Wang, Chao Yang, Yuke Liu, Jiang Wenmin, Yun Li, Yixuan Yang, Wen Liu, Peng Liu, yongqiang xiong, Ping'an Peng

Description

Supplementary Information for "Evolution of fracture and creep properties of kerogen with thermal maturity"

Files

Institutions

University of the Chinese Academy of Sciences

Categories

Kerogen, Nanoindentation, Creep Property

Licence