Data for: A method for geometric error identification of five-axis machine tool using laser tracker

Published: 18 September 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/8ck7hjy4ry.1
Contributors:
Wei Wang, Hai Li, Zhong Jiang, Rui Shen, Qingzhao Li, Jing Zhang

Description

The volumetric errors of a set of 150 measurement points in the five-axis machine tool workspace measured by the laser tracker.

Files

Categories

Machine Tool

Licence