NCC TTG_2024_Data

Published: 19 February 2024| Version 1 | DOI: 10.17632/8v9rjjgxcd.1
Contributor:
Ying Chen

Description

Raw data for all figures in the manuscript by Ying Chen, Jian Zhang, Peng Gao, Changqing Yin, Jiahui Qian, Jin Liu, Xiao Wang, Changquan Cheng.

Files

Categories

Geochemistry, Geochronology, Isotope

Licence