Data for: Generalized phase calibration method of liquid crystal spatial light modulator with absolute reference system of obnoxious background light

Published: 4 May 2020| Version 2 | DOI: 10.17632/8vfm4rddkb.2
Contributors:
You Li,
Zengkun Wang,
Shenlei Zhou,
Junyong Zhang,
Yanli Zhang,
Yaocun Li,
Dean Liu,
Changzhi Yin,
Yangshuai Li

Description

figures in the manuscript

Files

Categories

Optics

License