Supplementary Materials of A Deep Learning-Based System for the Diagnosis of Skin Diseases based on the Dual-Channel Image and the Extracted Text: A Prospective Clinical Trial

Published: 30 May 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/8wg8z48yxv.1
Contributors:
Junwei Lv, Huanyu Li, Peng Zhang, Zikun Wei, Tian Qian, Yiqi Tang, Kun Hu, Xianqiong Huang, Xinxin Xia, Haixing Cheng, Fubing Yu, Wenjia Zhang, Kena Dan, Xuan Liu, Shujun Ye, Guangqiao He, Sally Zhang, Xia Jiang, Liwei Liu, Yukun Fan, Tingting Song, Guomin Zhou, Daojun Zhang

Description

It contains the algorithm of our methods, and a table of the sensitivity/specificity for DIET-AI and three groups of dermatologists.

Files

Categories

Artificial Intelligence, Diagnosis, Skin, Machine Learning Algorithm, Deep Learning

Licence