Quantifying the rare earth element enrichment process of bioapatite in deep-sea REY-rich sediments

Published: 24 July 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/94kp6gdnmf.1
Contributors:
Hao Wang, Zhenggang Li, Yanhui Dong, Bin Fu, Xiaohu Li, Jie Li, Fengyou Chu, Weiyan Zhang, Zhimin Zhu, Jihao Zhu, Ling Chen

Description

Major, trace and rare earth element of deep-sea sediments, well-preserved fish teeth and Fe–Mn micronodules

Files

Categories

Rare Earth Element

Licence