Data for: Enhancement of loop heat pipe heat transfer performance with superhydrophilic porous wick

Published: 19-05-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/9g95ns6pxm.1
Contributors:
Xianbing Ji,
Jinliang Xu,
Hao Guo

Description

This paper"Enhancement of loop heat pipe heat transfer performance with superhydrophilic porous wick" is written by HaoGuo, Xianbing Ji and Jinliang Xu. Details can be contacted through jxb@ncepu.edu.cn.

Files