Data for: A Zfp609 circular RNA regulates myoblast differentiation by sponging miR-194-5p

Published: 13 September 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/9r8j2dmn9r.1
Contributors:
ChunLei Zhang, Hong Chen, Jia Liu, xingtang fang, MoLan Zhang, YanHong Wang, YanHuan Wang, MengLu Li

Description

all raw data

Files

Categories

Big Data

Licence