THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ACTIVATION OF NON-CONSCIOUS GOAL RELATED TO ACHIEVEMENT IN THE BROADER CONTEXT OF GOAL-SETTING THEORY AND FURTHER ROLE OF THE POTENTIONAL MODERATOR - CONSTRUAL LEVEL THEORY: AN EXPERIMENTAL EXAMINATION

Published: 18 May 2017| Version 1 | DOI: 10.17632/9yw69djc65.1
Contributor:
Pavol Kačmár

Description

THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF ACTIVATION OF NON-CONSCIOUS GOAL RELATED TO ACHIEVEMENT IN THE BROADER CONTEXT OF GOAL-SETTING THEORY AND FURTHER ROLE OF THE POTENTIONAL MODERATOR - CONSTRUAL LEVEL THEORY: AN EXPERIMENTAL EXAMINATION ANALÝZA VPLYVU NEUVEDOMOVANEJ AKTIVÁCIE VÝKONOVÉHO CIEĽA V ŠIRŠOM KONTEXTE TEÓRIE STANOVOVANIA CIEĽOV A ROLY POTENCIÁLNEHO MODERÁTORA TOHTO PROCESU V PODOBE ÚROVNE KONŠTRUOVANIA (INTERPRETÁCIE) SITUÁCIE: EXPERIMENTÁLNE PREVERENIE

Files

Categories

Priming, Goal Setting Theory, Research Article

Licence