Data for: Eosinophilic Hyperplastic Lymphogranuloma:Clinical Diagnosis and Treatment Experience of 41 Cases

Published: 18 July 2017| Version 1 | DOI: 10.17632/b2r4zjk4mf.1
Contributors:
yang jiang, Qingquan Hua, Jianfei Sheng, Jie Ren, Hongxia Guan, Zhijian Zhang, Hua Liao, Feng Zeng

Description

Clinical history data of EHLG patients

Files

Categories

Otorhinolaryngology

Licence