Data for: Eosinophilic Hyperplastic Lymphogranuloma:Clinical Diagnosis and Treatment Experience of 41 Cases

Published: 18 July 2017| Version 1 | DOI: 10.17632/b2r4zjk4mf.1
Contributors:
yang jiang,
Qingquan Hua,
Jianfei Sheng,
Jie Ren,
Hongxia Guan,
Zhijian Zhang,
Hua Liao,
Feng Zeng

Description

Clinical history data of EHLG patients

Files

Categories

Otorhinolaryngology

License