Supporting information: 1H and 13C NMR Charts

Published: 18 March 2019| Version 1 | DOI: 10.17632/bhmmnhtxp7.1
Contributors:
Masaaki Omote, Yasushi Okuno, Eishi Funakoshi, Yukiko Karuo, Akari Ikeda, Kentaro Kawai, Biao Ma, Mitsugu Araki, Atsushi Tarui, Kazuyuki Sato

Description

1H and 13C NMR Charts

Files

Categories

NMR Artifacts

Licence