Bladder Cancer Exome Array Data

Published: 3 April 2020| Version 2 | DOI: 10.17632/bkvnsfgd4y.2
Contributors:
Junlong Wu,
Meilin Wang,
Haitao Chen,
Jianfeng Xu,
yao zhu,
Dingwei Ye

Description

Exome Array Data from 1019 Han Chinese Bladder Cancer Cases

Files