Data for: Effects of stickwater hydrolysates on growth performance of yellow catfish (Pelteobagrus fulvidraco)

Published: 30-08-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/bmbh82z98y.1
Contributors:
Yuantu Ye,
Luyang Zhou,
Minmin Gao,
Ping Wu,
Mengying Wang,
Qinhua Pu,
Bing Wang,
Jie He,
Qigang Luo,
Daiwu Wu,
Chunfang Cai,
Yinzhao Zhang

Description

there are the metadata of our manuscript

Files