Data for: Optimization of a greener solid-state fan for electronics cooling application

Published: 3 April 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/bxh2znctb5.1
Contributors:
Jing Wang,
Yi-xi Cai,
Xiaohua Li,
Jiang-bo Wang,
Tao Zhu

Description

Data for 'Optimization of a greener solid-state fan for electronics cooling application'

Files

Categories

Energy Engineering

License