Highly Enrichment of Heavy Metals in Fine Particulate Matter through Dust Aerosol Generation

Published: 28 November 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/byg6xk2fg9.1
Contributors:
Qianqian Gao,
Shengqiang Zhu,
kaili Zhou,
Jinghao Zhai,
Shaodong Chen,
Qihuang Wang,
Shurong Wang,
Jin Han,
Xiaohui Lu,
Hong Chen,
Liwu Zhang,
Lin Wang,
Zimeng Wang,
新 杨,
Qi Ying,
Hongliang Zhang,
Jianmin Chen,
Xiaofei Wang

Description

This file is a supplement to the research article.

Files

Categories

Dust, Atmosphere Modelling

License