فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار

Published: 15 September 2022| Version 8 | DOI: 10.17632/bznbrvk4h3.8
Contributors:
موسسه قانون یار -مرجع پذیرش و چاپ مقالات علمی,
,

Description

فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار به عنوان یکی از فصلنامه های علمی در راستای پذیرش مقالات علمی محققین و پژوهشگران فعالیت دارد. در این راستا از تمامی محققین و پژوهشگران در راستای ارسال مقالات خویش به این فصلنامه دعوت به عمل می آورد جهت چاپ مقالات خود با دبیرخانه مرکزی فصلنامه قانون یار تماس بگیرید 02166979519 02166979526 02144441784 02144441764 ارسال مقاله از واتس آپ 09100636002 ایمیل رسمی جهت ارسال مقالات پژوهشگران phdsara@yahoo.com شماره مجوز: 80025 ISSN(electronic): 2588-6452 صاحب امتیاز و سردبیر: دکتر بهنام اسدی

Files

Steps to reproduce

فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار صاحب امتیاز و مدیر مسئول: دکتر بهنام اسدی مدیر اجرایی: شهلا رضایی ناظر فنی و مدیر داخلی: زهرا اسدی گرافیست : محسن فاضلی ویراستار فارسی: حمزه ملکی مدیر تیم ویراستاری لاتین: آزیتا اسدی آدرس پستی: تهران، میدان انقلاب، کارگر جنوبی، خیابان روانمهر، پلاک 152 فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار به عنوان یکی از فصلنامه های علمی در راستای پذیرش مقالات علمی محققین و پژوهشگران فعالیت دارد. در این راستا از تمامی محققین و پژوهشگران در راستای ارسال مقالات خویش به این فصلنامه دعوت به عمل می آورد جهت چاپ مقالات خود با دبیرخانه مرکزی فصلنامه قانون یار تماس بگیرید 02166979519 02166979526 02144441784 02144441764 ارسال مقاله از واتس آپ 09100636002 ایمیل رسمی جهت ارسال مقالات پژوهشگران phdsara@yahoo.com شماره مجوز: 80025 ISSN(electronic): 2588-6452 صاحب امتیاز و سردبیر: دکتر بهنام اسدی

Institutions

Law Commission, Iran Air Force, Law.com, Lawra Hospital, Iran Army

Categories

Management, Manganism, Medical Care in Iran, Iran, Administrative Law, Lawyer

Licence