COVID-19 Dataset for Selangor, Malaysia

Published: 1 February 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/c62kck5kb4.1
Contributors:
Helmi Zakariah,
Choo-Yee Ting,
Fadzilah Kamaludin,
Hui-Jia Yee,
Lin-Wei Cheng,
Min-Kong Chew

Description

COVID-19 data for Selangor, Malaysia

Files

Institutions

Multimedia University - Cyberjaya Campus

Categories

COVID-19

License