COVID-19 Dataset for Selangor, Malaysia

Published: 1 February 2021| Version 1 | DOI: 10.17632/c62kck5kb4.1
Contributors:
Helmi Zakariah, Choo-Yee Ting, Fadzilah Kamaludin, Hui-Jia Yee, Lin-Wei Cheng, Min-Kong Chew

Description

COVID-19 data for Selangor, Malaysia

Files

Institutions

Multimedia University - Cyberjaya Campus

Categories

COVID-19

Licence