A positive feed-forward loop between Fusobacterium nucleatum and ethanol metabolism reprogramming drives laryngeal cancer progression and metastasis

Published: 13 January 2022| Version 1 | DOI: 10.17632/c7wztxntdx.1
Contributors:
CHI-YAO HSUEH,
Qiang Huang,
Hongli Gong,
Yujie Shen,
Ji Sun,
Hui-Ching Lau,
Duo Zhang,
迪 汤,
Chunping Wu,
Yang Guo,
Huiying Huang,
Pengyu Cao,
Lei Tao,
Ming Zhang,
Liang Zhou

Description

Raw images Western blots.

Files

Institutions

Fudan University

Categories

Western Blot

License