Data for: Tolerance of Fifteen Hydroponic Ornamental Plant Species to Formaldehyde Stress

Published: 27-06-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/cdkt7xmzhp.1
Contributors:
Zunling Zhu,
Huihui Zhang,
Jingyuan Xu,
Qianqian Sheng,
Jun Wang,
Yanli Zhang,
Liping Wang

Description

Pictures and statistics of the research.

Files