RNA seq data of 2 colorectal adenoma organoids overexpressing DACH1 and their controls for "Organoid modelling identifies that DACH1 functions as a tumour promoter in colorectal cancer by modulating BMP signalling"

Published: 27 April 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/cw6kdksp5b.1
Contributors:
Xiang Hu,
Long Zhang,
Yaqi Li,
Xiaoji Ma,
Weixing Dai,
Xiaoxue Gao,
Xinxin Rao,
Guoxiang Fu,
Renjie Wang,
Mengxue Pan,
Qiang Guo,
Xiaoya Xu,
Yi Zhou,
Jianjun Gao,
Zhen Zhang,
Sanjun Cai,
Junjie Peng,
Guoqiang Hua

Description

The RNA seq data of 2 colorectal adenoma organoids overexpressing dachshund homolog 1 (designated as DACH1 and DACH2) and their corresponding controls (designated as Vector1 and Vector2).

Files

Institutions

Fudan University Institute of Radiation Medicine, Fudan University Shanghai Cancer Center, Fudan University

Categories

Colorectal Cancer, Organoid

License