Opracowanie innowacyjnego rozwiązania w postaci Inteligentnego Wirtualnego Asystenta Nauki przez firmę bethink sp. z o.o.

Published: 25 May 2021| Version 3 | DOI: 10.17632/d3bpbxnhpx.3
Contributors:
Milosz Bednarzak, Bethink sp. z o.o.

Description

Wyniki badań w ramach realizacji projektu RPWP.01.02.00-30-0097/17 Głównym celem projektu było przeprowadzenie prac B+R w celu stworzenia Inteligentnego Wirtualnego Asystenta Nauki - narzędzia pozwalającego na maksymalizację rezultatów edukacyjnych osoby uczącej się, poprzez ewaluację tych rezultatów przy użyciu strategii ewaluacyjnej opartej na nowoczesnych badaniach z zakresu Psychologii, Kognitywistyki, Learning Analytics i Systemów Inteligentnych. Ekspozycja na ewaluację i analizę rezultatów nauki pozwala osobom uczącym się na korekcję zachowań edukacyjnych co w efekcie pomaga im na skuteczniejsze zarządzanie procesami kognitywnymi i poprawę wyników edukacyjnych. Projekt zrealizowano przy użyciu platformy edukacyjnej więcejniżlek.pl, która stanowi solidne zaplecze do prowadzenia badań z uwagi na odpowiednią liczbę użytkowników i zaimplementowane rozwiązania programistyczne. W wyniku prac B+R został opracowany moduł statystyczny w postaci Inteligentnego Wirtualnego Asystenta Nauki, który umożliwia zbieranie danych o aktywności uczestnika kursu, jest w stanie przeanalizować tą aktywność i na jej podstawie zaproponować spersonalizowaną strategię zmiany nawyków edukacyjnych mającą na celu poprawę efektów kształcenia. Podniesienie efektywności procesu nauki oszczędza czas uczniów i wykładowców, co w konsekwencji obniża koszty prowadzenia działań edukacyjnych. Dane Zaprezentowane dane dotyczą charakterystyki zachowań edukacyjnych, pomiarów efektywności nauki i demografii indywidualnych użytkowników platformy edukacyjnej wiecejnizlek.pl oraz zestawienie ich z danymi dotyczącymi pomiaru przyrostu wiedzy. Dane te zostały ujęte w postaci mierzalnej repreprezentacji liczbowej, na przykład liczba przerobionych pytań zamkniętych, procent poprawnych odpowiedzi z poszczególnych przedmiotów w ramach egzaminów czy liczba dni w kótrych zarestrowano aktywność na platformie. Baza danych składa się z 91 poszczególnych atrybutów wyrażonych liczbowo lub w formie kategorycznej dla 61 unikalnych użytkowników. Zmienna docelowa - pomiar przyrostu wiedzy - została wyznaczona poprzez róznicę w wynikach egzaminu wstępnego i końcowego w ramach kursu na platformie wiecejnizlek.pl. Tak wyrażona zmienna obrazuje różnicę posiadenej wiedzy przez użytkownika przed rozpoczęciem kursu i po jego zakończeniu, tym samym obrazuje efektywność nauki danego użytkownika. Zestawiając te dane z charakterystyką zachowań edukacyjnych, pomiarami efektywności nauki i demografią możemy wyznaczyć czynniki wpływające w największy sposób na efektywność nauki.

Files

Categories

Learning

Licence