Violet phosphorene nanosheets and cold atmospheric plasma for synergetic cancer therapy

Published: 13 September 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/d6792247k5.1
Contributors:
Miao Qi, Xuewen Zhao, Xinyi Zhao, Huaiyan Zhang, Zhuo Li, Xinying Zhang, Runze Fan, Qiaosong Li, Jinying Zhang, Dehui Xu

Description

Metabolomic raw data

Files

Institutions

Xi'an Jiaotong University

Categories

Cancer Treatment, Plasma Application, Nanobiotechnology

Licence