Data for: History of Yellow River and Yangtze River delivering sediment to the Yellow Sea since 3.5 Ma: tectonic or climate forcing?

Published: 13-06-2019| Version 1 | DOI: 10.17632/df4zwv3bs7.1
Contributors:
Shiming Wan,
Li-Hui Chen,
Xi Mei,
Peter Clift,
Jian Liu,
Anchun Li,
Tiegang Li,
Jin Zhang,
Kaidi Zhang,
Zhaojie Yu,
Shouye Yang,
Xunhua Zhang,
Zhiyong Han,
Debo Zhao,
Hongbo Zheng,
Jie Huang,
Qingyun Nan

Description

clay mineralogy data of core CSDP-1

Files