Data for: Chd7 is critical for early T-cell development and thymus organogenesis

Published: 30 August 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/dnt3vy6gg3.1
Contributors:
Zhi-Zhi Liu,
Hong Xu,
Wen-Ting Huang,
Taeik Choi,
Lou-Yin Zhu,
Hyun-Taek Kim,
Hyung-Goo Kim,
Han-Tsing Wang,
Jin-Soo Lee,
Zi-long Wang,
Cheol-Hee Kim,
Zhuo Lu,
Jian Zhao,
Yue Chen,
Ying-Ying Han,
Bao-Ming Li,
Jung-Hwa Choi,
Xiao-Li Tian

Description

Authors’ manuscript of “Chd7 is critical for early T-cell development and thymus organogenesis”

Files

Categories

Immunology, Developmental Biology

License