Data for: Chd7 is critical for early T-cell development and thymus organogenesis

Published: 30 August 2018| Version 1 | DOI: 10.17632/dnt3vy6gg3.1
Contributors:
Zhi-Zhi Liu, Hong Xu, Wen-Ting Huang, Taeik Choi, Lou-Yin Zhu, Hyun-Taek Kim, Hyung-Goo Kim, Han-Tsing Wang, Jin-Soo Lee, Zi-long Wang, Cheol-Hee Kim, Zhuo Lu, Jian Zhao, Yue Chen, Ying-Ying Han, Bao-Ming Li, Jung-Hwa Choi, Xiao-Li Tian

Description

Authors’ manuscript of “Chd7 is critical for early T-cell development and thymus organogenesis”

Files

Categories

Immunology, Developmental Biology

Licence