Data for: S isotopic geochemistry, zircon and cassiterite U–Pb geochronology of the Haobugao Sn polymetallic deposit, southern Great Xing'an Range, NE China

Published: 30 December 2017| Version 1 | DOI: 10.17632/dxxkdd3mgr.1
Contributors:
Taofa Zhou, Guangxian Liu, Dayu Zhang, Feng Yuan, Lijie Liu, Noel White, Jiuda Sun, Zhichong Zhao

Description

Sulfur isotope data, zircon LA ICP-MS U-Pb data and cassiterite LA ICP-MS U-Pb data of Haobugao Sn polymetallic deposit in southern Great Xing'an Range, NE China.

Files

Categories

Ore Deposit

Licence