Data for: Hydrolysis kinetics and mechanism of chitin in subcritical water

Published: 05-02-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/dzxzk2bp38.1
Contributors:
shengji wu,
Hui Wang,
Wei Yang,
jie zhou

Description

weight loss, SEM, XRD

Files