Impact Energy Dissipation in Graphene-Reinforced PEEK Nanocomposites

Published: 12-12-2020| Version 1 | DOI: 10.17632/f33pkkx7g4.1
Contributors:
Ke Zhang,
Juan Du,
Xiaozhuang Yuan,
Dongyu Li,
Bo Wang,
Tong Li

Description

Impact Energy Dissipation in Graphene-Reinforced PEEK Nanocomposites

Files