Data for: C1q/TNF-Related Protein 5 contributes to Diabetic Vascular Endothelium Dysfunction Through promoting Nox-1 Signaling

Published: 1 March 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/f6h9kbjjfc.1
Contributors:
yajing wang, Ling Zhang, Zhen Zhang, Zhijun Meng, Dina Xie, Gan Lu, Xiangying Jiao, RUI GUO, Demin Liu, Ji-Min Cao, Di Zhu, Caihong Liu, jing liu, Jia Gao, WayneBond Lau, Bernard Lopez, Theodore A Christopher, Xinliang Ma

Description

This supplemental database presented all the raw data for Figures.

Files

Categories

Database

Licence