Data for: C1q/TNF-Related Protein 5 contributes to Diabetic Vascular Endothelium Dysfunction Through promoting Nox-1 Signaling

Published: 1 March 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/f6h9kbjjfc.1
Contributors:
yajing wang,
Ling Zhang,
Zhen Zhang,
Zhijun Meng,
Dina Xie,
Gan Lu,
Xiangying Jiao,
RUI GUO,
Demin Liu,
Ji-Min Cao,
Di Zhu,
Caihong Liu,
jing liu,
Jia Gao,
WayneBond Lau,
Bernie Lopez,
Theodore A Christopher,
Xinliang Ma

Description

This supplemental database presented all the raw data for Figures.

Files

Categories

Database

License