demonstration of inertial measurement unit-based hip smart trial system

Published: 01-09-2019| Version 2 | DOI: 10.17632/f8bhd68mmb.2
Contributors:
Yixin Zhou,
Hao Tang,
Baojun Mai,
Binjie Zhu,
Ping Chen,
Yujia Fu

Description

This movie demonstrates how the inertial measurement unit-based hip smart trial system (IMUHST) works to monitor hip posture.

Files