Data for: Serum reference interval of ARCHITECT alpha-fetoprotein in healthy Chinese Han adults: sub-analysis of a prospective multi-center study

Published: 17 November 2017| Version 2 | DOI: 10.17632/fb89gb3m9j.2
Contributors:
yijie zheng, Zhuping Fan, Wei Chen, Andrew Soh, Xiaoqin Wang, Cunling Yan, Ruilin Han, Agim Beshiri, Wei Zhang, Jia Yang, Ying Huang, Jian Hu, Lianhua Wei

Description

Original Statistical report.

Files

Categories

Statistical Analysis

Licence