Data for: Study of modern pollen distribution in the northeastern Indian and their application to paleoenvironment reconstruction

Published: 14-06-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/fgb9rd7yx7.1
Contributors:
chuanxiu luo,
Qiang Zhang,
Yiping Yang,
Chixin Chen,
Weiming Jiang,
Xiang Su,
Rong Xiang,
Jianguo Liu,
Jun Lu,
Mingxi Yang

Description

Surface sedment pollen of 33 seabed surface sediment samples from the northeastern Indian Ocean .

Files