Data for: Comprehensive analysis and experimental verification of prognostic long non-coding RNAs in hepatoblastoma

Published: 05-01-2018| Version 1 | DOI: 10.17632/fkgtcjxjxw.1
Contributors:
Kai Qu,
Shunbin Dong,
Runchen Miao,
Benji Lv,
Ke Li,
Zi Wang,
Ting Lin,
Xiaohong Xiang,
Lianhai Zhang

Description

Table S1, S2, S3 and S4 in the manuscript

Files