A study of "Chromatin-binding protein PHF6 regulates activity-dependent transcriptional networks to promote hunger response". Gan et. al

Published: 18 March 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/fpndyzs4ht.1
Contributors:
Linhua Gan,
Jingjing Sun,
Shuo Yang,
Xiaocui Zhang,
Wu Chen,
Yiyu Sun,
Xiaohua Wu,
Cheng Cheng,
Jing Yuan,
Anan Li,
Mark A. Corbett,
Mathew P. Dixon,
Tim Thomas,
Anne K. Voss,
Jozef Gecz,
Guang-Zhong Wang,
Azad Bonni,
Qian Li,
Ju Huang

Description

The excel data and the original data (uncropped, unmodified images) for figures .

Files

Institutions

Shanghai Jiao Tong University School of Medicine

Categories

Original Order

License