Data for: In-situ Shear Exfoliation and Thermal Conductivity of SBS/Graphite Nanoplatelet Nanocomposites

Published: 30 May 2020| Version 1 | DOI: 10.17632/fvrsjwdc8v.1
Contributors:
Xing-Ping Zhou,
Xiao Lin Xie,
Yingfeng Wen,
YunSheng Ye,
Yuezhan Feng,
Yiu-Wing Mai,
Xiaojing Li,
Huijie Pei,
Yang Xue

Description

FTIR, Raman, XRD spectra and the size distribution of the filler. Therml conductive properties of the composites.

Files