Analiza procesu tarcia podczas rozruchu

Published: 23 March 2023| Version 1 | DOI: 10.17632/fztntvt97y.1
Contributor:
Mariusz Opalka

Description

Pliki z wynikami pomiarów siły tarcia oraz z wynikami symulacji numerycznych.

Files

Institutions

Politechnika Wroclawska Wydzial Mechaniczny

Categories

Polymer, Tribology, Friction Simulation

Licence